За нас
Като направление на дейност в ATLAS HOLDING - ATLAS Communications се развива в областта на
проектирането, доставката, изграждането и поддръжката на VSAT, Wireless, GPS Tracking, IPTV и VoIP
комуникационни решения. Kомпанията е ориентирана в областта на широколентовите комуникации и
услуги за малкия и среден бизнес, използвайки последните технологични достижения и
висококачествени продукти.
Използваме сателитен ресурс за предоставяне на широколентов достъп за подвижни и фиксирани
обекти. Компанията предлага разнообразни варианти,решения и цялостни проекти до ключ
покриващи максимално изискванията на клиентите. Осигуряваме гаранционен, следгаранционен
сервиз, техническа поддръжка и обучение.
Atlas Communications работи с лицензирани VSAT оператори, които съгласно закона предоставят
услуги, при спазване Наредба 13 на Министерство на транспорта и съобщенията, определяща
далекосъобщителните дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране, регистриране по обща
лицензия и свободен режим.
Политиката на
ATLAS HOLDING и Atlas Communications е в съответствие и е съобразена със Закона
за електронните съобщения, Държавната политика по планиране и разпределение на
радиочестотния спектър, Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, Плана за
въвеждане на цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване,(DVB-T) в Република България,
Решенията и препоръките на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) и Европейската
конференция по пощи и далекосъобщения (СЕРТ), Европейския институт за стандартизация в
далекосъобщенията (ETSI).
Стратегическа цел на политиката ни в електронните комуникации е да предложим съвременни,
ефективни и качествени услуги и решения в телекомуникациите за изграждане на надежна и
ефективна  електронна съобщителна инфраструктура и иновационни решения за сигурност и защита
интересите на крайните потребители и клиенти.
Наша основна задача е предлагането на ефективни комуникационни решения за управление на
наличните ресурси,  както и за преодоляване изоставането в развитието и изграждането на
електронната съобщителна инфраструктура в слабо населените и отдалечени райони.
В  дългосрочен план компанията планира:
- Преминаване към IP-базирани платформи
- Развитие на мрежи от следващо поколение (Next Generation Networks - NGN) позволяващи
разделянето функциите на мрежата, свързани с услугите от функциите, свързани с преноса.
ATLAS  Communications
ATLAS Communications - АТЛАС Комуникейшън - www.communications.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.abcom.dir.bg - ABCOM-Atlas Brand
Communications - www.abcom.atlasholding.eu - Copyright © 2007 -2009  ATLAS HOLDING - All Rights Reserved
You need Java to see this applet.