ISO 14001:2004
ATLAS  CONSULT

  ISO 14001:2004  е специализиран стандарт  по отношение на опазването на
  околната среда. Серията стандарти ISO 14000 се отнася за управление на
  околната среда, като регламентира основни  насоки за организациите, с оглед
  намаляване вредното въздействие върху околната среда, постигнане
  непрекъснато усъвършенстване и опазване на околната среда.
  ISO 14001 е един от най-популярните стандарти на системи за управление и е
  приложим за всяка организация,  независимо от размера и вида на дейността и.
  Системата за управление на околната среда се отнася към структурата за
  управление на процесите и бизнес дейностите в организацията, която
  превръща входните ресурси в продукт или услуга, които отговарят на целите
  по околна среда, удовлетворяват нормативните изисквания и изискванията за
  ефикасно използване на ресурсите.
  Предотвратяване на замърсяването води до прилагането  на по-стриктни
  нормативни разпоредби за защита на околната среда.
  ISO 14001 изисква  от системите за управление на околната среда, по- висока
  ангажираност на организациите за поддържане на съответствие с нормативните
  изисквания, предотвратяване на замърсяването и непрекъснато
  усъвършенстване.
  Спазване на изискванията на ISO 14001, създава доверие, увереност у
  клиентите и заинтересованите страни.
  Стандартът лесно се интегрира с изискванията на останалите стандарти  и  
  системи за управление.
BG   EN
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasholding.dir.bg - ATLAS CONSULT - www.iso.atlasholding.eu
ISO.Dir.bg - www.iso.dir.bg - ISO Консултации - www.iso-dir.atlasholding.eu - Консултации ISO - www.isodir.blogspot.com
Copyright © 2008 ATLAS HOLDING - All Rights Reserved
ISO Консултации