ISO  17025:2005
ATLAS  CONSULT

EN ISO/IEC 17025

Международният стандарт EN ISO/IEC 17025  заменя  Guide 25 и стандарта ЕN 45001,
като определя изискванията, на които трябва да отговарят лабораториите за изпитване и
калибриране, за признаване на тяхната компетентност и акредитация.
Стандартът може да се прилага за изпитвания и/или калибрирания, извършвани със
стандартизирани методи и собствени лабораторни методи.
ISO 17025 е
актуализиран като български стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006 през
200
6 и определя Качеството в системите за управление и техническите изисквания към
лабораториите за изпитване и калибриране.
Изискванията към Системата по Качеството на лабораториите, съгласно ISO 17025,
кореспондират с изискванията и принципите за управление на Качеството съгласно ISO
9001:2000.
При организации, които имат собствени лаборатории, е
възможно интегрирано
внедряване и функциониране на Системата за Управление на Качеството съгласно ISO
9001 за цялата организация и ISO 17025 за лабораторията.
Методологията за разработване и внедряване на Системи за управление на качеството в
съответствие
с изискванията на ISO 17025, най-общо включва следните етапи:
•    Подготвителен - извършва се предварителна оценка за съответствие с изискванията на
стандарта, след което се определя структурата на Системата по качеството, изясняват се
целите и обхвата на системата и се провежда първоначално обучение.
•     Работен - същинско проектиране и разработване на Системата по качеството.
Изготвяне на документацията, наръчници, процедури, методики, инструкции,
внедряване, отстраняване на пропуски и недостатъци  и търсене на възможности за
подобрения.
•     Внедряване и подготовка за акредитация – извършва се проверка за съответствие на
разработените документи спрямо изискванията на стандарта. Подготовката за
акредитация на системата включва обучение на вътрешни одитори и извършване на
вътрешни одити.
BG   EN
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasholding.dir.bg - ATLAS CONSULT - www.iso.atlasholding.eu
ISO.Dir.bg - www.iso.dir.bg - ISO Консултации - www.iso-dir.atlasholding.eu - Консултации ISO - www.isodir.blogspot.com
Copyright © 2008 ATLAS HOLDING - All Rights Reserved
ISO Консултации