ISO  20000:2005
ATLAS  CONSULT
ISO 20000 - Системи за управление на IT услугите

ISO/IEC 20000:2005  Информационни технологии – Управление на услугите, е
разработен с цел да се повиши качеството на услугите в IT сектора.
Внедряването на ISO/IEC 20000  намалява оперативния риск в ИТ услугите,
удовлетворява договорните изисквания, като демонстрира качество на предоставяните
услуги на оптимизирана цена.  
Стандартът се базира на BS 15000 и е разработен в две части:  Спецификация, която
съдържа изискванията за управление на IT услугите и се отнася за внедряването и
поддържането на Системата за управление на IT услугите и  Практически код,  който
представлява ръководство за подобряване на услугите и одитиране на Системата за
управление на IT услугите.
ISO/IEC 20000 интегрира процесния подход, който е в основата на ISO стандартите за
системи за управление – ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004 - включва цикъла PDCA  и
изискването за непрекъснато усъвършенстване.
ISO 20000  изисква организацията непрекъснато да подобрява предоставяните IT
услуги, като:  събира и анализира данни за измерване и способността на организацията да
предоставя услуги и да управлява процесите по предоставяне на услугите;
идентифицира, планира, и прилага подобрения;  консултира се с всички заинтересовани
страни;  установява цели за подобрение в качеството, разходите и използването на
ресурсите; взема предвид входната информация за подобрения във всички процеси в
организацията;  измерва, докладва и комуникира подобренията; преглежда политиките
по управление на услугите, процесите, процедурите и плановете;  гарантира, че всички
одобрени дейности се извършват, предоставят и се постигат желаните резултати.
Внедряването на Системата за управление на IT услугите осигурява спестяване на
средства и увеличава производителността, като подобрява предоставяните услуги. По
отношение на информационната сигурност, стандартът ISO 20000 прави препратка към
ISO 27001.
Оптимален вариант за най-ефективно управление на процесите в IT сектора е
внедряването на интегрирана система за управление, спрямо изискванията на
стандартите ISO 9001, ISO 20000 и ISO 27001.
BG   EN
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasholding.dir.bg - ATLAS CONSULT - www.iso.atlasholding.eu
ISO.Dir.bg - www.iso.dir.bg - ISO Консултации - www.iso-dir.atlasholding.eu - Консултации ISO - www.isodir.blogspot.com
Copyright © 2008 ATLAS HOLDING - All Rights Reserved
ISO Консултации