BS 25999-2:2007
ATLAS  CONSULT

  BS 25999 : 2007 определя изискванията за внедряване и управление на
  ефективна система за управление на непрекъсваемостта на бизнеса (СУНБ).
  Този британски стандарт определя изискванията за планиране, разписване,
  внедряване, наблюдение, преглед, упражняване, поддържане и подобрение на
  документирана СУНБ в контекста на управление на общите рискове за
  бизнеса на една организация. Осъзнаването на нуждите за непрекъсваемост на
  бизнеса и нуждата от въвеждане политика и цели по непрекъсваемостта на
  бизнеса, налага внедряване и действие на контроли и мерки за управление на
  общите рискове за непрекъсваемостта на бизнеса, наблюдение и преглед на
  изпълнението и ефективността на СУНБ и непрекъснато подобрение, основано
  на обективни измервания. СУНБ както всяка друга система за управление,
  има ключови документи като политика,  разпределени отговорности, процеси
  на управление, свързани с планиране, внедряване и функциониране, оценка на
  изпълнението, преглед от ръоводството, подобрение, набор от документи,
  представящи одитируеми доказателства и специфични процеси, свързани с
  предмета, непрекъсваемостта на бизнеса, като анализ влиянието върху бизнеса
  и План за непрекъсваемост на бизнеса. BS 25999 не се стреми към
  унифициране на структурата на СУНБ, а цели една организация сама да
  проектира СУНБ в съответствие с нейните нужди и изискванията на
  заинтересованите страни. Тези нужди са образувани от законовите
  изисквания, изискванията на клиентите и бизнеса, продуктите и услугите,
  процесите, размера и структурата на организацията и изискванията на
  заинтересованите страни. BS 25999 прилага цикълът (PDCA) за установяване,
  внедряване, функциониране, наблюдение, упражняване, поддържане и
  подобрение на ефективността на СУНБ в организацията.
  Това осигурява съвместимост с другите стандарти за системи за управлене
  като ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 и ISO 20000 (Управление на ИТ
  услугите), по този начин се поддържа съответствие и интегрирано внедряване
  и действие със свързани системи за управление
BG   EN
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasholding.dir.bg - ATLAS CONSULT - www.iso.atlasholding.eu
ISO.Dir.bg - www.iso.dir.bg - ISO Консултации - www.iso-dir.atlasholding.eu - Консултации ISO - www.isodir.blogspot.com
Copyright © 2008 ATLAS HOLDING - All Rights Reserved
ISO Консултации