ISO 27001:2005
ATLAS  CONSULT

  Добрите практики заложени в Британският стандарт BS 7799-2:2002, са приети
  като ISO 27001:2005. Стандартът изисква разработването на политика по
  информационна сигурност, която да демонстрира ангажимента на
  организацията за опазването на сигурността на информацията.
  Практиките, заложени в ISO 17799 Information Security Management Systems -
  ISMS, и ISO 27001 изградени съобразно изискванията на тези два стандарта
  обхващат основните аспекти на сигурността: оценка и управление на риска,  
  управление на персонала, физическа сигурност; контрол на достъпа,
  сигурност при избора, закупуването и ползването на софтуер и хардуер,
  планове и действия в извънредни ситуации и кризи.
  Целта е да се гарантира конфиденциалността и интегритета на
  информационните активи, чрез управление на достъпа до тях, с оптимален
  ресурс за опазването им. Необходимостта от създаване на Система за
  управление на информационната сигурност произтича от:
   -  наличието на нормативни документи, насочени към сигурността на
  информацията, като ЗЗКИ, ППЗЗКИ, ЗЗЛД , Наредбата за информационна
  сигурност и др.
   -  нарасналите изисквания по отношение защита на личните данни;
   -  изострената конкурентна среда, технологичните и иновационни решения и
  тяхната защита,  гарантираща запазването на съответните пазарни позиции.
  Системата за управление на информационната сигурност обхваща основните
  направления в управлението на всяка организация.
  В основата на изграждане са анализа на активите и анализа на риска.
  На базата на тези анализи се формира Политика по сигурността. Определят се
  уязвимите места, потенциалните заплахи и очакваните последствия при
  пробиви. Подбират се съответните защити, съобразно вида на заплахата, на
  която противодействат. Изготвя се конкретна Декларация за приложимост, с
  която организацията заявява какъв вид защити е одобрила и какво е
  приемливото ниво на риска който не управлява.
BG   EN
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasholding.dir.bg - ATLAS CONSULT - www.iso.atlasholding.eu
ISO.Dir.bg - www.iso.dir.bg - ISO Консултации - www.iso-dir.atlasholding.eu - Консултации ISO - www.isodir.blogspot.com
Copyright © 2008 ATLAS HOLDING - All Rights Reserved
ISO Консултации