ISO 9001:2008
ATLAS  CONSULT

  Новата версия на ISO 9001 е публикувана на 14.11.2008 година, катo въвежда
  пояснения за вече описаните в ISO 9001:2000 изисквания, както и промени,
  които да осигурят по-добра съвместимост с ISO 14001:2004. След изтичането
  на 24 месеца от публикуването на ISO 9001:2008, сертификатите издадени за
  съответствие с версия 2000  ще бъдат  невалидни.
  ISO 9001:2008 е най-популярният стандарт, превърнал сe  в международен
  еталон за управление на качеството в организаиите. Целта на стандарта е да
  помогне на организациите в стремежа им за управление на качеството: при
  спазване на нормативните изисквания; при покриване и повишаване
  удовлетвореността на клиентите и непрекъснато подобряване на дейността им.
  Международният стандарт ISO 9001:2008 поставя изисквания за разработване
  и внедряване на ефективна Система за Управление на Качеството (СУК) в
  организациите, независимо от техния предмет на дейност, като системата
  обхваща вътрешно-организационната документация. Стандартът осигурява
  минимум от изисквания за управление, които позволяват на организацията да
  се фокусира върху изискванията на клиента, управлението на процесите и
  непрекъснатото усъвършенстване. ISO 9001 осигурява:  поддържане на
  постоянно качество на продукта и услугата  в съответствие с нормативните
  изисквания; непрекъснато прилагане на добрите практики; осигуряване на
  непрекъснато подобрение и  удовлетвореност за клиента;признат е за
  международен модел за управление. ISO 9001, се основава на няколкко
  основни принципа за управление на качеството. Тези принципи се използват от
  мениджърите като база  за постигане на непрекъснато подобрение: Фокус
  върху клиента; Лидерство; Увличане на хората; Процесен подход ; Системен
  подход; Непрекъснато усъвършенстване; Взаимно изгодни отношения с
  доставчиците. Изискванията на ISO 9001:2008 и внедряването на Система за
  управление на качеството осигурява способността на организацията да
  предоставя продукт,  или услуга с едно и също постоянно качество, в
  съответствие с изискванията на нейните клиенти и приложимите разпоредби на
  действащото законодателство.
BG   EN
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasholding.dir.bg - ATLAS CONSULT - www.iso.atlasholding.eu
ISO.Dir.bg - www.iso.dir.bg - ISO Консултации - www.iso-dir.atlasholding.eu - Консултации ISO - www.isodir.blogspot.com
Copyright © 2008 ATLAS HOLDING - All Rights Reserved
ISO Консултации