GMP
ATLAS  CONSULT

GMP  - ДОБРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРАКТИКИ (ДПП)

Съгласно действащите нармативни разпоредби в България производителите и
търговците при извършване на стопанската си дейност с храни са длъжни да спазват
изискванията за хигиена на храните и да се съобразяват с Добрите производствени
практики (ДПП). ДПП представляват система от основни хигиенни и технологични
правила за работа, която се прилагат при производството и търговията с храни, за да се
сведе до приемлив минимум рискът от замърсяване на храните чрез производствена или
човешка дейност.  ДПП се отнасят до:  проектирането на предприятията и оборудването;
състоянието и поддържането на сградите, помещенията, машините, апаратите, основните
и спомагателните технически съоръжения; приемането и съхранението на основните и
спомагателни суровини и материали; хигиената и обучението на персонала;  системите за
проследяване и контрол на качеството и технологичния процес;воденето на
документация.  ДПП са необходима предпоствка за разработването, внедряването и
успешното функциониране на НАССР в даден сектор от хранителната верига - от
селскосто стопанство, през преработката, производството, съхранението, дистрибуцията
и консумацията на хранителния продукт.  ДПП, като част от пререквизитните
(предпоставъчните) програми на НАССР изискват:  всички производствени процеси да
са точно дефинирани и системно разглеждани в светлината на натрупания опит;
производството да се извършва в подходящи помещения, складови площи и оборудване;
наличие на система за избор, контрол и оценка на доставчиците; персоналът да е с
подходяща квалификация и опит; операторите да са обучени да извършват правилно
операциите; наличие на Стандартни оперативни процедури (СОП) за почистване и
санитарни обработки, за контрол на вредителите, за контрол на химикалите и за лична
хигиена на персонала; наличие на система за отзоваване на некачествени и опасни за
здравето партиди храна от пазара или дистрибутора и система за проучване на
постъпили оплаквания за несъответстващи партиди с цел предприемане на подходящи
мерки за предотвратяване на повторното им появяване; записите и документи да
показват, че всички стъпки и етапи от производството и контрола са били действително
изпълнени и че всички значими отклонения са описани подробно и регистрирани
надежно и дават възможност за проследяване на пълната история на партидата.
BG   EN
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasholding.dir.bg - ATLAS CONSULT - www.iso.atlasholding.eu
ISO.Dir.bg - www.iso.dir.bg - ISO Консултации - www.iso-dir.atlasholding.eu - Консултации ISO - www.isodir.blogspot.com
Copyright © 2008 ATLAS HOLDING - All Rights Reserved
ISO Консултации