Международната организация за стандартизация (ISO) и Международният
  акредитационен форум (IAF) одобриха план за акредитирана сертификация
  към стандарта ISO 9001:2008.  Стандартът ISO 9001:2008 не въвежда нови
  изисквания, а дава само пояснения на вече съществуващите в ISO 9001:2000.
  Стандартът въвежда промени, които да осигурят по-добра съвместимост с ISO
  14001:2004.  Сертификация за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008  
  трябва да бъде предоставяна след редовен надзорен одит, или одит за
  подновяване на сертификацията.
  Една година след издаването на ISO 9001:2008 всички акредитирани
  сертификации, трябва да бъдат сертификации съгласно изискванията на ISO
  9001:2008.  Две години след издаването на  ISO 9001:2008 всяка съществуваща
  сертификация по ISO 9001:2000 ще бъде невалидна.
Новини
ATLAS  CONSULT
BG   EN
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasholding.dir.bg - ATLAS CONSULT - www.iso.atlasholding.eu
ISO.Dir.bg - www.iso.dir.bg - ISO Консултации - www.iso-dir.atlasholding.eu - Консултации ISO - www.isodir.blogspot.com
Copyright © 2008 ATLAS HOLDING - All Rights Reserved
•        Новият стандарт ISO 9001:2008

  С Постановление N 279 от 17.ноември 2008г. МС прие "Наредба за общите
  изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност",
  за нуждите на предоставянето на вътрешни електронни административни
  услуги и обмена на електронни документи между администрациите.
  Наредбата урежда воденето, съхраняването и достъпа до регистрите, начина на
  акредитация на лицата по чл.57ал.1 от Закона за електронно управление и
  изискванията към тяхната дейност, както и методиката за извършване на оценка
  за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост, мрежова и
  информационна сигурност и изискванията за водене на списъка на
  акредитираните лица и сертифицираните информационни системи.
  Наредбата не урежда мрежовата и информационна сигурност и правилата за
  ползване на класифицирана информация от административните органи.
•        Нова Наредба за  информационна сигурност
ISO Консултации