Услуги
ATLAS  CONSULT

РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:
• ISO 9001:2000: Управление на качеството
• ISO 14001: Управление на околната среда
• OHSAS 18001: Управление на здравословните и безопасни условия на труд
• ISO 20000: Управление на ITуслугите
• ISO 22000: Управление на безопасността на хранителните продукти
• HACCP: Анализ на опасностите и критичните контролни точки
• ISO 25999: Управление на кризи
• ISO 27001: Управление на информационната сигурност
• Интегрирани системи с повече от един стандарт

АНАЛИЗ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ
• Анализ  на управлението на човешки ресурси, финанси, оперативна дейност, маркетинг
и продажби, контрол на доставчиците, информационни системи.
• Управление на несъответствия, коригиращи действия, превантивни действия.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
• Осигуряване на  поддръжка и експертна оценка на сигурността и риска, включително и
създаване на механизми за управление, намаляване и избягване на рисковете.

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
• ISO консултации
• Подобряване и оптимизиране на изградени системи, разработване на допълнителни
модули, съобразно спецификата и конкретната задача.
• След сертификационно обслужване, поддържане и усъвършенстване на действащи
системи.
• Всеки проект за изграждане и внедряване на дадена система за управление се планира и
реализира индивидуално за всеки клиент, в зависимост от спецификата и особеностите на
организацията.
BG   EN
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu - AТЛАС ХОЛДИНГ - www.atlasholding.dir.bg - ATLAS CONSULT - www.iso.atlasholding.eu
ISO.Dir.bg - www.iso.dir.bg - ISO Консултации - www.iso-dir.atlasholding.eu - Консултации ISO - www.isodir.blogspot.com
Copyright © 2008 ATLAS HOLDING - All Rights Reserved
ISO Консултации