ATLAS  SECURITY
Услуги
 • Изготвяне на експертни оценки и препоръки  за рисковете по сигурността.
 • Консултации по сигурността при проектирането, изграждането и строителството на
  производствени, банкови, туристически, жилищни , административни и търговски сгради.
 • Извършване на независими одити по сигурността, физическа охрана, технически системи за
  сигурност, транспортиране на ценни пратки , общоопасни товари, трезорни помещения
 • Изготвяне на препоръки за спазване на процедурите по сигурност.
 • Консултации по фирмена сигурност. Оценка и предложения за предотвратяване на
  нерегламентиран достъп до поверителна информация,  комуникационни съоръжения,
  архивни помещения, изложбени зали и музейни експонати.
 • Предварителен одит и експертна оценка  за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и
  ISO 27001:2005  необходими  за  сертификация.
 • Консултации, изготвяне на документите и обучение за сертификация по  ISO 27001:2005.
 • Изготвяне технически проекти на системи за сигурност при строителство и ремонт на банкови
  офиси, касови помещения, складови и производствени помещения, бензиностанции,
  супермаркети, търговски центрове. Центализиран контрол и управление на системите.
 • Проектиране и изграждане на интегрирани системи за сигурност, основен и резервен център
  за  управление на системите за сигурност и интеграция с билдинг системите.
 • Консултации и препоръки за защита на системите, компютърните мрежи и приложенията.
 • Консултации за защита и криптиране на комуникациите от нерегламентиран достъп.
 • Консултации  и изграждане на защитени помешения и регистратури за класифицирана
  информация в съответствие с нормативите изисквания.
 • Независима експертиза и обследване на действащи систем за сигурности, с оглед
  сертификация,  подобрение или необходимост от разширение.
 • Изготвяне на организационни и технически решения за оптимизация на разходите, ресурсите
  и подобряване на сигурността.
 • Изготвяне на методика и документи за управление на риска при човешкия ресурс.
 • Изготвяне на методика, инструкции и план за управление на кризи в съответствие с ISO 25999
 • Абонаментна поддръжка на системи за управление на информационната сигурност.
 • Прилагане на нестандартни високо технологични методи и средства за периметрова охрана,
  дистанционен контрол и защита на специфични обекти по задание от клиента.
You need Java to see this applet.
ATLAS SECURITY - www.security.atlasholding.eu  - ATLAS SECURITY - www.atlassecurity.dir.bg - ATЛАС СЕКЮРИТИ  - www.atlas-security.dir.bg -
ATLAS HOLDING - www.atlasholding.eu  - Copyright  © 2008  ATLAS HOLDING  -  All Rights Reserved